Hoofdstuk

Artist: Danny Hahlbohm

1. NEDERIGHEID

     Nederigheid is nederige onderwerping. Het is een bereidheid om anderen te dienen zonder klacht, om kwaad van anderen over het hoofd te zien met een glimlach en vergeving.  Het is een  verlangen om  anderen te  dienen en  GOD te behagen. Het is een verlangen om GOD te allen tijde te dienen met hoopvolle verwachtingen, om meegaand te zijn, een bereidwillige geest, altijd klaar om GOD en anderen te dienen. Nederigheid is ook bereid zijn om een stap terug te nemen – de laatste stoel, de verste positie, om in de achtergrond te zijn, onopgemerkt te zijn.

Lucas 14:7-11 7 Hij sprak tot de genodigden een gelijkenis, omdat Hij bemerkte, hoe zij de eerste plaatsen uitkozen, en zeide tot hen: 8 Wanneer gij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op de eerste plaats aanliggen. Misschien is er iemand, voornamer dan gij, door hem genodigd; 9 en dan zou hij, die u en hem genodigd heeft, komen en tot u zeggen: Maak plaats voor deze, en dan zoudt gij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan innemen. 10 Maar wanneer gij genodigd zijt, ga dan, als gij erheen gaat, op de laatste plaats aanliggen. Dan zal misschien hij, die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u zeggen: Vriend, kom meer naar voren. Dan zal dat u tot eer zijn tegenover allen, die met u aanliggen. 11 Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Matteüs 19:30 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Het is de persoon die vergeten is omdat ze zo bescheiden zijn, ze gaan op in het landschap. Ze willen niet centraal staan. Ze willen verborgen zijn, stil, bescheiden, onderdanig aan GOD. Dit is nederigheid, dochter, en dit is MIJN bruid.

Zij is al deze dingen. Zie jij je fouten nu, dochter? Laten WE doorgaan… Wat is nederig zijn? Het is achter de schermen werken maar de schijnwerpers niet verlangen. Het is volledige onderwerping aan GOD. Het is streven om GOD in alle dingen te gehoorzamen.

Nederigheid is geen zorgen te maken over wat andere mensen van je denken. Het is doen voor anderen zonder erkenning te ontvangen. Het is gunst verlangen van GOD en niet van mensen. Het is in genade groeien bij GOD en GOD behagen.

Het is stil en bescheiden.

Het is groeien in GOD.

thywill-DannyHahlbohmHet is “als Christus” worden. Nederigheid is het mooiste bij GOD. Een nederig, godvrezende persoon schittert in GODS ogen.

Nederigheid is GOD willen behagen en in ZIJN pad lopen. Om bescheiden te zijn en niet goed over jezelf te denken en niet jezelf beter te achten dan anderen, om jezelf beneden anderen te beschouwen en degenen om je heen niet te oordelen. IK ben de ENIGE die oordeelt. Het betekent niet dat je vernederd moet  worden. Het  betekent dat  je de gevoelens  van anderen  moet respecteren – zelfs als zij struikelen – en ze niet te kleineren in je hart, om medelijden met hen te hebben omdat je ook niet buiten zondigen bent voor een Heilig GOD.

Dit is wat er gebeurt als iemand bescheiden is. Ze creëren een prachtige getuigenis. Ze schitteren in MIJN Koninkrijk, in MIJN ogen. Ze ontvangen het oor van GOD. IK luister naar MIJN nederige dienaren wanneer ze naar MIJ roepen. IK zou tot het uiterste gaan om MIJN nederige dienaren te redden. IK zal hemel en aarde bewegen voor MIJN nederige dienaren.

Begrijp je dit, MIJN dochter?

MIJN nederige dienaren zijn MIJ toegewijd. Ze begrijpen dat ze zonder MIJ niets kunnen doen. Ze zijn altijd op zoek naar MIJ in alle opzichten zoals een kind zijn ouders zoekt. Dit is MIJN nederige dienaar. Ze hebben geen eigen wil. Ze vertrouwen MIJ alleen in hun dagelijkse wandel. Ze zoeken MIJ voor hun antwoorden.

Ze vertrouwen MIJ van ganse harte en IK beantwoord ze. IK geef hen MIJN beste omdat ze MIJ voor antwoorden zoeken boven alle anderen. Ze zijn nederig en heerlijk in MIJN ogen. Ze hebben een zacht vriendelijke schoonheid over hen. Ze zijn niet zoals de wereld om hen heen.

Ze onderscheiden zich van de massa. Hun schoonheid is goddelijk en hemels. Dit is hoe de hemel is: Vol mensen veilig in hun GOD omdat IK in al hun behoeften voorzie.

Er is geen noodzaak brutaal of onbeleefd, arrogant of hoogmoedig te zijn. Aan al hun behoeften wordt voldaan door middel van MIJ. Ze zijn tevreden, bereid om te dienen en blij om te dienen omdat IK de hele tijd in al hun behoeften voorzie. Niemand wedijvert om de aandacht in MIJN hemelse gewesten.

Iedereen is voldaan. Het is een plaats van zuiverheid, vrede, rust, liefde, gelach, vreugde.

Kinderlijk geloof is belangrijk omdat een kind niet vooruit loopt op zichzelf. Een kind volgt dicht achter zijn ouders aan omdat het vertrouwt op de ouders. Hij klampt zich vast aan zijn ouders met hoopvolle verwachting, wachtend op instructie, begeleiding, leiderschap. Het kind neemt de rol van de ouders niet over. Het weet wel beter. Het kan niet leiden, hij vertrouwt alleen de ouders om aan al zijn behoeften te voldoen. Wanneer het kind uit het zicht van de ouders geraakt, raakt hij in paniek omdat hij weet dat al zijn behoeften worden voldaan door de ouders, wat uitgegroeid is  tot liefde en  vertrouwen.  Dit is  de relatie tussen  de echt nederige  en GOD. De nederige volgt GOD blindelings door vertrouwen en gehoorzaamheid en GOD redt hen.

Er zijn geen antwoorden ergens anders. GOD is het hoogste en de enige ware hoop, betrouwbare hoop.

Kinderen zoeken hun ouders voor al hun behoeften. Ze roepen naar hen omdat hun ouders hen kunnen verlossen evenals GOD de nederige verlost die HEM volgt met een nederig, zuiver hart.

Is dit zinvol voor je nu, dochter?

Kan een persoon vol van trots hun manieren veranderen en nederig worden?

Dochter, het antwoord is “ja” door de begeleiding en onderwerping aan MIJ, je GOD.

Zijn dus alle dingen mogelijk bij GOD?

Ja, alle dingen zijn mogelijk bij MIJ!

Spreuken 15:33 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Laten WE beginnen. Nederigheid gaat over liefde. Liefde komt uit een hart van nederigheid. Liefde komt niet van trots. Trots vernietigt liefde. Trots zegt: “Ik ben beter dan jij;” “Ik weet meer dan wat jij weet;” “Je bent minder waard dan ik;” “Je bent waardeloos voor mij;” “Ik ben zelfgenoegzaam;” en “Ik heb je niet nodig.” Dit is trots, MIJN kind.

Trots is lelijk in alle vormen. Het is egoïstisch, egocentrisch, zelfzuchtig en haar wortels zijn slecht. IJdele eer staat op tegen GOD en zegt: “Ik heb GOD niet nodig. Ik ben mijn eigen god – ik regel zelf.” Het is lelijk en verfoeilijk. Er is geen schoonheid daarin. Er is niets verlossend in. Het zet anderen uit. Het zorgt ervoor dat  anderen  zich   minderwaardig  voelen,  afgewezen,  onbemind,  beledigd, gekwetst. Er is niet in de geringste mate iets goddelijks in trots en het is het tegenovergestelde van het kenmerk van CHRISTUS. Er is niets CHRISTELIJKS in trots. Niets goeds komt uit trots, alleen kwaad. Begrijp je, MIJN kind?

Hoe kunnen we vluchten voor de verschijning van trots, HEER?

Dochter, je moet rennen van trots, ren ver er vandaan. Streef naar nederigheid te allen tijde.

Dochter, je hoeft je niet op te bouwen om de aandacht van anderen te zoeken als je MIJN liefde en genegenheid hebt.

Zoek MIJN liefde en genegenheid en wees tevreden daarin en alle verlangens om liefde van degenen om je heen te zoeken zal worden overschaduwd door MIJN alles verterende liefde. De mensen om je heen kunnen je diepe behoeften niet bevredigen – alleen IK kan dit voor je doen. Alleen IK kan voldoen aan het hongerige, verlangende, lege hart.

IK heb alle antwoorden voor het verlangende, lege hart. IK kan alle verlangens vervullen. De mensen kunnen het niet. Ze zijn niet in staat, hoewel het op de manier zo schijnt. Er is slechts van korte duur en korte bevrediging van de goedkeuring van anderen. IK ben de bron dat volkomen vervult. IK vul en voldoe aan alle verlangens van het menselijk hart. Kom naar MIJ om te voldoen aan je behoefte voor liefde en genegenheid. Leg je trots neer. Het is een destructieve kracht en heeft geen liefde. Het werkt buiten de liefde om en brengt alleen vernietiging voor iedereen. Trots is het eerste kwaad. Nog steeds regeert en heerst het in de harten van mensen. Trots maakt dat men zoekt naar alle manieren in tegenstelling tot het zoeken van God.

Men bouwt zichzelf op door de positie in hun werk, talenten, rijkdom, bezittingen en relaties met anderen. Dit zijn afgoden en ze zetten hun zinnen niet op GOD voor hun antwoorden maar door zichzelf op te bouwen door bezigheden die IK niet voorschrijf zodat ze succesvol lijken aan degenen om hen heen. Alleen de nederige van hart streeft naar GOD voor hun antwoorden en behoeften en zetten opzij hun verlangen om te streven naar dingen die indruk maken op degenen om hen heen.

Wanneer je probeert rijkdom te vergaren of een naam voor jezelf te maken in de wereld – zelfs in het werk van de bediening – is het je streven om te worden aanvaard door anderen, om de goedkeuring van degenen om je heen te zoeken. Dit is niet  MIJN wil.  Het kan  niet.  MIJN bescheiden  kinderen zoeken  MIJ voor  hun dagelijkse behoeften en IK lever aan hen. Dit is hoe IK vertrouwen voor GOD leer.

Wanneer MIJN kinderen streven in hun eigen kracht en slagen, falen ze omdat IK degenen niet zal belonen die buiten MIJN wil zijn hoewel dingen geslaagd en goed lijken; het is schijnzekerheid.

En IK sta MIJN kinderen ook toe te falen in hun streven zodat ze zien dat ze MIJ nodig hebben. IK moet het verlangen van het hart zijn en het antwoord voor alles. Al het andere is valse hoop, het leidt MIJN kinderen uit MIJN wil.

Ja, dit zijn trotse kinderen die hun eigen weg zoeken los van MIJ te raadplegen, te kennen en te vertrouwen. Dit leidt tot inferieure tevredenheid. Streven en streven, MIJN kinderen streven en komen uit slechts leeg, verlangend naar meer, nooit echt verzadigd – altijd meer willen maar niet weten wat. IK ben dat “WAT”! IK ben de enige weg naar de ware tevredenheid aan een hele hart, hele geest, hele ziel.

IK bevredig, IK voltooi, IK maak heel, IK vul de leegte van de verlangens van het menselijk hart, niets en niemand anders. Dit is de basis van trots en de zonde dat daaruit voortkomt: Een steeds op zoek gaande hart dat naar bevrediging en goedkeuring  zoekt in  alles  behalve  GOD.  Leeg,  eenzaam  en  onvervuld  is de uiteindelijke uitkomst; een triest bestaan die IK nooit bedoelde voor MIJN creatie.

Trots, een lelijke zonde die volkomen verstoken is van liefde in welke vorm dan ook. Een liefdeloze houding bevat geen liefde voor iemand. Nederigheid daarentegen heeft lief. Het is niet zelfzuchtig. Het heerst niet over anderen. Het wacht op anderen om eerst bediend te worden. Het houdt anderen in hoger aanzien dan zichzelf. Het hoeft niet te profiteren. Het is niet onbeleefd of arrogant.

Het is niet hoogmoedig. Het is niet opgeblazen. Het pronkt niet. Het is mooi, zacht vriendelijk, zachtaardig, liefdevol, zorgzaam, goddelijk, christelijk, GOD-zoekend.

Het heerst niet over anderen of dwingt haar positie af. Het is alleen bezig voor de posities van anderen. Dit is nederigheid, altijd op de achtergrond, nooit strijdend voor de eerste stoel. Dit is MIJN manier: Geduldig en veerkrachtig.

Nederigheid is een vorm van liefde. Het legt zich niet op aan anderen. Het wacht haar beurt af. Het heeft lief bovenal. Het zoekt niet anderen te vernederen om verhoogd te worden. Het zoekt alleen het goede voor degenen rondom.

Waarom is nederigheid iets moois voor MIJ, GOD? IK ben blij wanneer MIJN kinderen zich voor MIJ vernederen. Het is een blijk van eer, respect en vertrouwen in MIJ, hun GOD. Ze zetten al hun hoop en verwachtingen op MIJ om al hun behoeften te vervullen. Ze verwijderen hun verlangen om zelf naar antwoorden te zoeken via hun eigen prestaties, hun eigen kracht, hun eigen zelfzuchtige wil. Ze zijn niet geneigd om hun eigen hart te volgen, MIJ hun GOD te verlaten, zich te richten op hun eigen egoïstische bezigheden die hen wegleiden van de enige ware weg, MIJ, hun GOD. IK ben de enige Weg, de Waarheid, het Pad.

Velen worden misleid door het nastreven van hun eigen wegen, los van het dichtbij komen bij MIJ en MIJN wil, MIJN waarheid en MIJN richting voor hun levens te zoeken.

Ze streven na wat de wereld zegt is juist: Op zoek gaan naar geld, positie, roem en tevredenheid op talloze manieren los van MIJ, GOD. Dit is een hoge klasse misleiding.

IK zeg niet dat je niet moet werken of leven maar IK zeg om MIJ eerst te zoeken en IK kan je op de juiste weg richten terwijl je in deze wereld leeft. Als je jouw plannen en dromen nastreeft los van MIJN bemiddeling, dan ren je buiten MIJN wil om en stel jij je open aan MIJN vijand en leef je in de zonde omdat je niet in MIJN wil bent. Dit is trots en rebellie. Velen wandelen daarin.

Spreuken 18:12 Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Spreuken 29:23 Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

Matteüs 23:12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Jakobus 4:6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Spreuken 8:13 De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.

Hoe blijft men in UW wil, HEER?

Dit is hoe je in MIJN wil blijft: Onderwerp jezelf aan MIJ – volkomen overgave. Dan leid IK je stappen. Dit is dagelijks. Naar MIJ toe komen elke dag en vragen om richting, leiding, als een kind. Dit is kinderlijk geloof. De wereld heeft een beeld geschilderd dat zelfvoorzienend de weg is naar een succesvol leven. Het is een goed uitgezet plan van misleiding van MIJN vijand. Hij heeft de wereld bedrogen met deze leugen. MIJN kinderen streven het leven na door hun eigen doordachte planning en schema’s, niet één keer met MIJ, hun SCHEPPER, te overleggen en ze geloven dat alles goed is. Als het er goed uitziet moet het goed zijn. Maar het is kwaad bedoeld om MIJN kinderen van het smalle pad te werpen. Alleen IK heb de juiste koers, de juiste manier voor MIJN kinderen om daarin te lopen en deze koers geef IK ze elke dag.

Johannes 5:30 Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

Als mensen moeten leven in deze wereld zijn ze soms gedwongen om vooruit te plannen, hoe zit dat?

MIJN kind, ja MIJN kinderen leven in de wereld maar IK kan zelfs richting geven over de gemaakte keuzes voor de toekomst. Als MIJN kinderen MIJ zoeken is soms het antwoord: “Wees stil en wacht.” Alleen MIJN kinderen die opzettelijk dicht bij MIJ zijn, dagelijks met MIJ wandelen, zullen dit inzicht gegeven worden. Wanneer MIJN kinderen ver van MIJ zijn en slechts af en toe bij MIJ komen, zal IK dit niet zegenen. IK ben niet een GOD bij wie je kunt inchecken zo nu en dan, zoals vele kinderen geloven. Velen komen bij MIJ tijdens hun crisis en dan gaan ze terug om MIJ te vergeten. Deze kinderen kennen MIJ niet. IK ben een GOD die intimiteit verlangt, nabijheid met MIJN kinderen. Dit is kwaad aan MIJ…lauw, waarop IK spuug.

Matteüs 7:21-23 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.