Bruiloftsmaal van het Lam

Artist: Danny Hahlbohm

INHOUDSOPGAVE – zie Menu icoon rechtsboven.

Bruiloftsmaal 3

en

 

Eindtijd Gebeurtenissen

Boodschappen voor deze Laatste Generatie

 

Gedicteerd aan Susan Davis

 

Uit het Hart van God!

 

[Bron: E-boek “Marriage Supper of the Lamb” door Susan Davis. Vertaling: Jacqueline]


 

COPYRIGHT EN MEDEDELING

 

Copyright © 2012 Susan Davis
Alle rechten voorbehouden
ISBN-13: 978-1477478332
ISBN-10: 1477478337

 

MEDEDELING: U wordt aangemoedigd om exemplaren van dit document te verspreiden op welke wijze ook, elektronisch of in gedrukte vorm. U mag dit materiaal in zijn geheel of gedeeltelijk op uw website of ergens anders plaatsen, maar wij verzoeken wel dat u deze mededeling erbij voegt zodat anderen kunnen weten dat zij het ook kunnen kopiëren en verspreiden. Dit boek is beschikbaar als een gratis e-boek en mp3 op de website:

 

http://end-times-prophecy.com

© 2012 door Susan Davis


 

AANTEKENING VAN DE AUTEUR

 

Dit boek was niet gemaakt voor het genereren van winst maar voor het doel om meer mensen te bereiken door dit bepaalde medium. En zeker niet om geld in te zamelen door middel van het gebruik van deze profetische woorden van de HEER. De catalogusprijs van dit boek werd ingesteld om alleen de drukkosten te dekken en de tantième die naar de auteur gaat is bijna nul. (Er kunnen een paar centen per boek kosten vanwege fluctuerende drukkosten. Het eventuele restant boven nul wordt gebruikt om boeken te kopen die gratis weggegeven zijn.) Deze boodschappen zijn zo urgent en belangrijk dat we ervoor willen zorgen dat de prijs van het  boek niet  een obstakel  zou zijn  voor mensen  om deze  boodschappen  te krijgen.


 

OVER DEZE PROFETIEËN

 

Susan is actief in de gave van profetie. In 1 Korintiërs 14:1 staat om gretig naar de gaven van de Heilige Geest te verlangen, vooral profetie. We leven nu en horen Gods instructies in het Nieuwe Testament te gehoorzamen. Hoewel sommigen geloven dat de geestelijke gaven, zoals de profetieën, weggedaan zijn is dit het denken van de mens en niet van God. God heeft Zijn verbond niet veranderd. We leven nog steeds in het tijdperk van het Nieuwe Verbond – dat ook het Nieuwe Testament wordt genoemd. Gelieve te begrijpen dat uw eerste verplichting zou moeten zijn aan de Here Jezus Christus en Zijn Woord zoals geschreven staat in de Bijbel – in het bijzonder het Nieuwe Testament.

Zoals altijd moet alle profetie worden getoetst aan de Bijbel. Indien de profetie samenvalt  met  de  Bijbel,  dan  zijn  we  verwacht  om  het  te  gehoorzamen. Momenteel gebruikt God profetieën niet om nieuwe doctrines te introduceren. Ze worden gebruikt om te versterken wat God al aan ons gegeven heeft in de Bijbel. God gebruikt ze ook om ons individuele waarschuwingen te geven van toekomstige gebeurtenissen die ons zullen beïnvloeden.

Net als in het Oude Testament gebruikt God profeten in het Nieuwe Testament waar wij op dit moment in zijn. Het boek Handelingen, dat in het Nieuwe Testament is, noemt enkele profeten zoals Judas en Silas (Handelingen 15:32) en Agabus (Handelingen 21:21), en er waren anderen. De bediening van profeten wordt ook in het Nieuwe Testament tijdperk genoemd in 1 Korintiërs 12:28; 14:1, 29, 32, 37 evenals in Efeziërs 2:20; 3:5; 4:11.

Jezus  kiest  profeten  om te  werken voor  Hem op  aarde.  Onder  andere, Jezus gebruikt profetieën en profeten om Zijn verlangens aan Zijn kinderen te communiceren. De Bijbel zelf is profetisch geschreven door de inspiratie van de HEILIGE GEEST.

Sommige mensen zeggen dat woorden van profetie dreigen toe te voegen aan de Bijbel of ze nemen er van weg – wel, de Bijbel spreekt van profetie als zijnde een gave van de HEILIGE GEEST. De manier waarop aan de Bijbel wordt toegevoegd of daarvan weggenomen is niet door middel van extra woorden van profetie ontvangen  door de  mensen aan  wie de  HEILIGE GEEST  woorden geeft,  maar door  het veranderen van Gods concepten door nieuwe on-Bijbelse concepten toe te voegen uit het heidense geloof bijvoorbeeld. Maar het belangrijkste werk van de profeten in de Bijbel is altijd geweest om de mensen terug te focussen op Gods Woord, de Bijbel.

Zoals het in 1 Tessalonicenzen 5:19-21 zegt, toets alles en behoud het goede. En hoe de boodschappen te toetsen is de inhoud te vergelijken met wat de Bijbel zegt.

In alle profetieën hieronder heb ik persoonlijk, Mike Peralta (boek voorbereider), deze boodschappen getoetst en ze zijn allemaal in overeenstemming met wat de Bijbel zegt. Maar u moet ook zelf deze boodschappen aan de Bijbel toetsen. En als zij in overeenstemming zijn met de Bijbel, dan verwacht God dat u ze ter harte zult nemen en Zijn instructies gehoorzaamt.


 

INLEIDING DOOR DE HEER

 

“MIJN kinderen, “MIJN kinderen, dit is uw HEER DIE spreekt. IK kom zeer binnenkort. MIJN komst is nabij, zelfs voor de deur. IK kom! U moet u gereed maken. Dit dagboek werd tijdens een 40-daagse vasten door MIJN dochter Susan afgerond. Zij deed dit vasten op MIJN verzoek. IK bracht haar naar een afgelegen locatie zodat ze zou kunnen sterven aan zichzelf. Gedurende deze tijd gaf IK haar vele woorden die IK wilde doen uitgaan naar MIJN kinderen, dus schreef ze MIJN woorden op terwijl IK haar leidde. Al deze brieven hebben belangrijke informatie die u moet lezen en overwegen aangezien MIJN komst nabij is. Dit is uw HEER en HEILAND, YAHUSHUA (Jezus Christus).”

 

*Alle bijbelteksten zijn met toestemming ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap.

 

Deze woorden werden gedicteerd door GOD de VADER en ZIJN ZOON, YAHUSHUA HA MASHIACH  (Jezus Christus,  of Jezus de  Gezalfde, of  Jezus de Messias),  aan Susan tijdens een 40-daagse vasten opgetekend tussen 27 Januari 2012 en 6 Maart 2012.


 

BEOORDELINGEN

 

Ik dank u hartelijk voor uw e-mails en het delen van GODs woorden en het heeft mij zo gezegend. Ik bad en vroeg de HEILIGE GEEST mij te leiden om mij vele dingen te doen begrijpen en te wandelen in ZIJN weg. Bid alstublieft ook voor mij. Nogmaals, dank u hartelijk en GOD zegent u en uw bediening. – Lezer 1

* * * * * *

Lieve, lieve zuster Susan, Dank U YAHUSHUA voor deze brieven en wat U UW dochter/bruid  vroeg te doorlopen  zodat ze  opgeschreven konden  worden!  Ik begon de dag erna en las ongeveer tien pagina’s elke keer. Ik ben gezegend. – Lezer 2

* * * * * *

Susan, dank u hartelijk voor de gedeelde link. Het heeft me absoluut gezegend en ik voel dat mijn geest zo hongerig is naar de HEER YAHUSHUA. – Lezer 3

* * * * * *

Hallo, mijn lieve zuster Susan, ik ben bijna klaar met het lezen van GODs boodschappen/brieven aan u tijdens uw vasten. Het zijn werkelijk ZIJN WOORDEN… ik bedoel, ik kan het gewoon niet neerleggen, dat 100-pagina tellende document. ZIJN waarheid, wijsheid, en pleiten bij ons is verbazingwekkend… HIJ is gewoon zo nederig en liefdevol om te kunnen aanmoedigen, de naties te waarschuwen. Ik dank HEM daarvoor en zegen u voor het delen met mij. – Lezer 4

* * * * * *

Lieve Susan, dank u mijn lieve zuster voor het verzenden van deze voor mij! Ik heb het gepubliceerd, en ik ben al halverwege. Het bracht mij op mijn knieën voor het aangezicht van de HEER. Ik bid dat miljoenen hetzelfde zullen doen. Moge GOD u zegenen voor uw gehoorzaamheid en trouw aan HEM. Liefde voor altijd in onze MESSIAS! – Lezer 5

* * * * * *

Susan, dit  is een uitermate  gezalfde profetie  van de Heer.  Ik heb  profetieën gehoord uit de tijd dat ik een baby christen was terug in 1979. Ik heb een aantal zeer gezalfde profetieën gehoord en gelezen in de afgelopen 33 jaren en de boodschappen in dit boek zijn van de meest gezalfde die ik heb gehoord en gelezen in mijn hele leven – Mike Peralta (boek voorbereider).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.