Waarschuwingsvlag!

Rhema Woord
278pikelk –  19 mei 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn kinderen, dit dient als een waarschuwingsvlag aan diegenen die Mijn dienaar Paulus een valse apostel zouden noemen. Als Mijn dienaar, een Apostel aan de heidenen, Paulus diende in eer en in Mijn waarheid. Zijn geschriften en werken zijn van Mijn Hart en Goddelijk van natuur. De vijand doet zijn best om Mijn kinderen te misleiden, valse uitspraken en beschuldigingen te maken tegen Mijn meest getrouwe dienaar Paulus. Wanneer u deze valse uitspraken ontvangt, bestendigt en faciliteert tegen een dienaar van de Enige en Ware Levende God, zal er een prijs  betaald worden.  Ontvang deze waarschuwing  en wend u af van de vijand, van harte terugkerend naar Mijn waarheid alleen. >>>>> BANNER WARNING!

YouTube
 

Efeziers 6:10-20 SV Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

En neemt den helm der zaligheid,  en het zwaard des Geestes,  hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

 

Advertisements