GEZEGENDE HOOP

Rhema Woord
278pikelk –  14 april 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Mijn dochter, wees verzekerd dat Ik alle geestelijke aanvallen tegen Mijn kinderen zie. Trek alstublieft Mijn pantser aan, Mijn kinderen, want de duisternis wordt nog intenser. Ga niet naakt naar buiten, maar trek Mijn wapenrusting aan. Ik wil niet dat die van Mij door de vijand aangevallen wordt. Het geeft Mij geen genoegen om te zien dat Mijn geliefde door hem aangevallen wordt. Laat niets in uw leven vóór Mij komen en gebruik altijd de kracht van Mijn Naam wanneer u hem bestraft. Zijn gedachten zijn als gifpijlen.

U wordt hiermee beschoten, ja, maar als dit gebeurt, verander deze gedachten naar Mij toe. Sta Mij toe om uw volgende stap te dicteren. Laat hem niet toe om uw geest te infiltreren met angst, twijfel of onverschilligheid. Sta Mij toe om u met Mijn vrede te overspoelen die uw hele begrip passeert, een plek die niet door de vijand doordrongen of zelfs gerimpeld kan worden. Onthoud, Mijn geliefden, dat Ik beloof een ​​plek voor u te creëren. Ik breek Mijn beloften niet. Ik ben de IK BEN, en de vijand is al verslagen. Dus wanneer zijn vurige pijlen op u gericht zijn, houdt u vast aan Mijn waarheid en geloof niet één van zijn leugens.

Zet altijd uw focus terug naar de Allerhoogste, rustend in Mijn voltooide werk. Twijfel nooit aan de plannen die Ik voor u heb, en Mijn barmhartigheden die eeuwig vloeien. U bent in de palm van Mijn hand, Mijn kinderen. Wees sterk in die kennis wanneer de duisternis van uw wereld u omringt. Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten, want Ik schiep u om voor u te zorgen, en u te koesteren en van u te houden. Mijn verlangen om u tot Mij te herstellen is voorbij wat u zich kunt voorstellen.

Roep Mijn Heilige Geest op om u in Mijn vrede en kracht te houden tot de dag van Onze verzoening, tot het uur dat u niet meer onderworpen bent aan het vlees of aan de vijand, maar volledig hersteld en herschapen, getransformeerd en getransfigureerd, opgewekt en herboren door de kracht van Mijn Woord en Mijn Adem die Mij vergezelt. U zult gezond worden, niet meer onderworpen aan uw vlees of aan de gevallen engelen. Niet meer gevangenen van uw wereld, maar weer nieuw gemaakt, puur en ongerept, schijnend van binnenuit, geen spoor van duisternis te weerstaan.

Deze dag komt, Mijn kinderen. Wanneer u deze realiteit in uw hart opbergt, doet niets anders er toe. Focus hierop, uw gezegende hoop en vertrouwen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>> BLESSED HOPE

YouTube

Psalmen 2:12 SV Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

Psalmen 5:12 (13) SV Want Gij, Heere, zult den rechtvaardige zegenen; Gij zult hem met goedgunstigheid kronen, als met een rondas.

Psalmen 32:7-8 SV Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. 8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.

Jesaja 26:3 SV Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

Jesaja 45:2 SV Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken; de koperen deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan.

Daniel 12:3 SV De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.

Romeinen 8:28-30 SV 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Titus 2:13 SV Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

1 Johannes 4:4 SV Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.

 

Advertisements