Zoekende wie hij zal verslinden!

Rhema Woord
278pikelk –  20 maart 2017
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor diegenen met oren om te horen. Ik zeg “oren om te horen” omdat vele oren gevuld zijn met de verwoestingen van uw wereld, dat zij niet in staat zijn om te horen van Mij. Sommigen van u hebben echter trouw gewacht. Deze boodschap is voor diegenen die wel horen. Mijn kinderen, een aantal dingen die u in gedachten moet houden. Mijn timing is niet uw timing. Dus hoewel het een eeuwigheid lijkt om te wachten op Mijn terugkeer, is het echt het equivalent van één seconde in de eeuwigheid geweest. Ik realiseer Mij dat dit moeilijk voor u is, Mijn kinderen, vooral voor diegenen die verlangen om te worden verzoend met hun Schepper en te bestaan ​​in de eeuwige wereld, want uw wereld is niet uw huis.

Ik ken de diepte van elk hart intiem. Ik voel uw verlangen om te komen naar uw ware eeuwige huis, Mijn kinderen. Ontvang Mijn beloften van troost nu. Ik hou van u eeuwig. Elk hart is Mijn schepping, en Ik beloof dat Ik verlang om u te ontvangen in Mijn Koninkrijk meer dan u zich kunt voorstellen. Laat Mij nu uw kracht zijn. Focus op Mijn liefde voor u, en weet wat voor uitdagingen ook u confronteert op uw Aarde dat deze tijdelijk zijn. Het enige wat u hoeft te doen is vragen en ontvangen, en Ik zal uw kracht zijn door alles heen. Dat beloof Ik. U kunt niet vechten tegen de vijand in uw eentje, Mijn geliefden. Gebruik Mij!

Op welke manier ook dat hij tegen u komt, gebruik Mij. Hij heeft geen rechten op u wanneer u sterk in Mij staat. Hij zal vluchten voor Mijn naam! Ik ben uw Wapenrusting, Mijn kinderen, en Ik ben ondoordringbaar, onbreekbaar, en niet te stoppen. De vijand kan alleen wegkomen met wat hij is toegestaan ​​om mee weg te komen. U in uw eentje bent machteloos tegen hem, en hij is op jacht zoekende wie hij zal verslinden. Als Ik niet in de voorhoede van uw gedachten ben, als u kieren in uw Wapenrusting toestaat door te leven in de manieren van deze wereld met weinig gedachte of aandacht aan Mij, zal hij aanvallen. Hij zal tegen u komen vanuit elke hoek.

Sta dit niet toe, Mijn kinderen. Houdt uw gedachten op Mij voortdurend. Loop rechtop in Mijn vrede en vreugde. Hij is geen partij voor Mijn Wapenrusting, Mijn geliefden. In Mij bent u beschermd. Heb vertrouwen in dit feit. Ik beloof om uw kracht te zijn, Mijn kinderen. Yashua Ha Mashiach/Jezus Christus van Nazareth >>>>>Seeking whom he may devour!

YouTube

Psalmen 18:2 (3) SV De Heere is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.

Filippenzen 4:6-7, 19 SV 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

19 Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Jakobus 1:2-4 SV  2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in veler­lei verzoekingen valt;  3 Wetende,  dat de beproeving uws geloofs lijd­zaam­heid werkt. 4 Doch de lijd­zaam­heid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.

Jesaja 41:10 SV Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

1 Petrus 5:8 SV Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Efeziërs 6:10-18 SV De geestelijke wapenrusting. 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

1 Korintiërs 3:16-17 SV 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

1 Korintiërs 6:19-20 SV 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Handelingen 1:8 SV Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Advertisements