8-9-2016

Rhema Woord
278pikelk –  8 september 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor mensen met oren om te horen. Nogmaals herinner Ik u eraan, Mijn kinderen, als volgt te bidden: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de Aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid.

Mijn kinderen, leef nu in de zalige hoop van Mijn terugkeer. Laat de bezorgdheid over morgen u niet vervloeken, Mijn geliefden. Laat de angst niet tegen u komen en u overweldigen. Mijn kracht en glorie wordt vrij aan Mijn kinderen aangeboden. Velen nemen niet de tijd om het te ontvangen. Zij racen door hun leven in deze wereld, besteden weinig tot geen tijd met Mij. Zij bidden uiteindelijk wanneer, en alleen wanneer, tragedie slaat. Dit is niet hoe Ik Mijn kinderen bedoelde te bestaan, Mijn geliefden. Mijn bedoeling was om te lopen in relatie met u. Mijn vergoten bloed en Mijn Heilige Geest worden niet onderkend door velen van Mijn eigen.

Zij ontvangen Mijn heil, maar zij ontvangen niet hun erfenis die daarmee gepaard gaat. Zij bestaan in hun vlees, wetende over de gave van het heil, maar Mij nooit kennend. Sommigen leren nooit hoe te lopen in Mijn gezag. Zij geloven dat de gaven van de Heilige Geest op een of andere manier verdwenen zijn. Velen zijn gevallen voor deze misleiding van de vijand. Diegenen die in Mijn gezag en gaven lopen worden vaak aangevallen, en hoewel zij de dingen doen die duidelijk zijn voorgelegd in Mijn Woord, worden zij verstoten en geveld, zelfs door anderen die Mij ontvangen hebben maar Mijn glorie niet kennen.

Geef niet op te lopen in Mijn wegen wanneer de mensen tegen u komen, Mijn kinderen. Toon diegenen met hun verstand gesloten dat Ik Mijn gaven niet ver­wij­derd heb. Mijn gaven zijn voor vandaag en zo heel belangrijk aan de tijd waarin u leeft. De duivel is een leugenaar. Hij zet leugens in beweging om Mijn kinderen machteloos te maken. Zonder Mijn macht zult u machteloos zijn tegen hem, Mijn geliefden. Hij slaagt wanneer zijn leugens geloofd worden, en zovelen geloven zijn leugens. Zij verwerpen de kracht van Mijn Heilige Geest. Zij verwerpen de kracht van Mijn opstanding. Zij verwerpen de genezende kracht van Mijn vergoten bloed.

Er is overwinning aan de voet van Mijn kruis, Mijn geliefden, maar wanneer u in elke richting kijkt dan het kruis, kunt u kortstondige genoegens vinden, maar u zult nooit de  overwinning vinden.  Zoek Mij.  Zoek Mijn waarheid  en zoek Mijn wijs­heid. Loop niet langer als dwazen lopen in bezorgdheid en in twist. Klamp vast aan de gezegende hoop van Mijn terugkeer, en laat de nieuwe mens in u te voorschijn komen, kruisigende de wegen van uw vlees. Stel uw ogen op Mij, en u zult zien dat uw problemen niet zo groot zullen lijken. Uw vreugde zal oneindig toenemen, en anderen zullen Mijn doorschijnende licht opmerken. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>9/8/2016

YouTube

Matteüs 6:9-13
Romeinen 8:16-17, 37
Efeziërs 2:10; 3:16-19
Kolossenzen 3:1-4
2 Timoteüs 3:1-5
Titus 2:13-14
Judas 1:20-21
Jakobus 4:8

Advertisements