MIJN KINDEREN!

Rhema Woord
278pikelk – 1 maart 2016
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met Mijn Heilige Geest in hen. Mijn kinderen, begrijp met Mijn Heilige Geest. Zie Mijn waarheden door de ogen van Mijn Heilige Geest en niet de ogen van uw vlees. De gaven van de apostelen zijn nu allesbehalve dood op uw aarde. Er zijn vakken van gelovigen die in deze gaven opereren, maar dan zijn er velen die valselijk leren dat deze gaven dood zijn en niet langer actief in Mijn lichaam. Wie heeft geloofd dat deze gaven dood zijn? Dit is een leugen van Satan!

Dit zijn wapens in Mijn arsenaal tegen de vijand, en hij is het die deze valse leer heeft gebracht dat de kracht van Mijn Heilige Geest nul is en van generlei waarde. Zelfs sommigen van deze die in Mijn geestelijke gaven lopen kennen Mij niet echt. Zelfs als zij falen Mij te zien door de ogen van de Heilige Geest, zijn Mijn gaven echt, en veel meer zullen dit zien en spoedig opereren in Mijn gaven op een veel hoger niveau. Sta de vijand niet toe om twijfel in uw gedachten te brengen, Mijn kinderen. Ik toon Mijn kinderlijke kudde de nieuwe dingen die de Heilige Geest aan hen zal brengen in deze eindtijd.

Bovennatuurlijke vermogens die onderdrukt waren door ongeloof worden opnieuw vrijgegeven aan degenen die wachten met open verstand en open hart. De vijand zal een ieder gebruiken die hij kan om te komen tegen Mijn kinderlijke kudde. Hij slaat u hard nu, Mijn kinderen, met zijn leugens. Wanneer Ik zeg dat u hen zult kennen door hun vrucht, is dit een heel belangrijke waarheid. Als u een persoon niet ziet handelen in liefde, maar veroordeling en hoon, dan opereren zij niet in Mijn  Heilige Geest.  Hef hen op in gebed,  maar laat hen niet  zaden van twij­fel zaaien over wie u bent in Mij.

Sommigen van Mijn kinderen die u bent gaan vertrouwen en adoreren zullen vallen voor deze misleidende tactieken van de vijand nu. Zij zullen niet in liefde opereren, maar zij zullen stevig zijn in hun valse, kunstmatige doctrines van verdeeldheid. U zult verdeeld worden, maar dit is nodig voor de tijd waarin u bent. Nogmaals, tenzij u rust aan Mijn voeten en tot Mij komt als een hongerig kind wachtend om gevuld te worden door Mijn Heilige Geest, zult u gemakkelijk misleid worden door mensen. Zij zullen Mijn Woord gebruiken, de Bijbel geplukt en verdraaid buiten context, om zichzelf te bewijzen, maar dit is geen match voor Mijn Heilige Geest in u, Mijn kinderen.

Als u geen liefde, ziet maar alleen veroordeling stromen van een persoon, sluit uw oren aan hen. Ik ben allereerst liefde. Degenen die strijd en verdeeldheid veroorzaken, zelfs sommigen van Mijn kinderen, zullen tenslotte de fout zien in hun wegen. Als u niet luistert, hoort en ziet door Mijn Heilige Geest in u, bent u niet alleen doof en blind, maar gevaarlijk voor Mijn kudde. Kom tot Mij nu. Zit en rust aan Mijn voeten. Vraag voor de inwoning van Mijn Heilige Geest tot de rand gevuld. Hij zal de twijfel in uw hart verwijderen, Mijn kinderen.

Ik richt tot u zo, want als u tot Mij komt in enig andere denkwijze, kunt u Mij en Mijn volmaakte offer voor uw zonden niet ten volle zien of ontvangen. Als u de doctrines van mensen hebt toegelaten om uw gedachten te bezoedelen, zal Ik een waas zijn aan u. U moet Mijn evangelie ontvangen in haar pure vorm. U kunt er niet aan toevoegen, en wanneer u het probeert is het uw vleselijke trots om te pogen Mijn wateren te vertroebelen. Ik ben zuiver, Mijn waarheid is zuiver, en Mijn evangelie  is zuiver.  Als een  persoon  u vertelt dat  u aan Mijn  evangelie  kunt toevoegen om het meer compleet of beter te maken, pas op!

Zij zijn misleid en komen onder de wet, de wet dat reeds vervuld was door Mijn dood aan het kruis. Ik vervulde de wet, dus hoe zal iemand aan Mijn volmaaktheid toevoegen?  Het enige wat  overblijft is  iemands  heiliging, dat  gebeurt wanneer iemand Mijn geschenk van behoudenis ontvangt samen met Mijn gerechtigheid. U bent niet langer kinderen van deze wereld. U was legaal geadopteerd in de familie  van de Allerhoogste  op het moment  dat u Mijn  geschenk van  behoudenis ontving in uw ziel. Velen die u liefhebt en vertrouwt keren zich af van Mijn waarheden nu.

Zij hebben trots dat hun visie van Mijn pure en simpele evangelie van waarheid vertroebelt. Word niet boos op hen. Bid voor hen en blijf hen liefhebben, want alle dingen zullen gebeuren op de manier waarin Ik heb geweten van voor het begin. Sommige mensen zullen sommige dingen weten. Andere mensen zullen andere dingen weten. Dit is niet een competitie tussen Mijn kinderen, maar een wedloop waarin u wenst voor allen om te voltooien.

Juich elkaar toe in liefde, niet twisten, niet strijden. Mijn kinderen, bid en Ik zal uw trots verwijderen.  Sommigen,  inclusief degene  die deze boodschap  brengt, ope­re­ren in hun trots, misschien niet de hele tijd, maar nu en dan. Zij doen dit zonder het zelfs te herkennen. Bid, en Ik zal het verwijderen, want nu is niet de tijd om te opereren in enig van uw vlees of trots, Mijn kinderen. Kom tot Mij in Mijn Heilige Geest als een klein kind. Yahshua Ha Mashiach >>>>>MY CHILDREN!

YouTube

Daniel 11:35
Lucas 14:11
Matteüs 18:1-7.
Titus 1:15
1 Korintiërs 13:1

Advertisements